Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné pro Profi Hair s.r.o.

e-shop www.profihair.cz

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.profihair.cz (dále také jako „E-shop Profi Hair“), jehož provozovatelem je společnost Profi Hair s.r.o., IČ 28521609, DIČ CZ28521609, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 903/10, PSČ 130 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 147696 (dále také jako „Profi Hair“ nebo „Provozovatel“ nebo „Prodávající“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele jako prodávajícího ve vztahu k jeho zákazníkům, kteří budou od Provozovatele nakupovat jeho zboží prostřednictvím E-shopu Profi Hair (dále také jako „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se platnými a účinnými předpisy České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) a souvisejícími předpisy. Je-li Kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění).

 


 

 

Závaznost objednávky

Odesláním objednávky na E-shopu Profi Hair Kupující závazně potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a že si v dohodnutém termínu odebere objednané zboží. Kupující může zrušit objednávku pouze v případě, že Prodávající není schopen dodat objednané zboží v obvyklém dodacím termínu, tj. do 14 kalendářních dnů ode dne objednání.

 


 

 

Doprava a platba zboží

Prodávající dodává objednané zboží prostřednictvím přepravní společností po celé České republice i na Slovensko. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za zboží.

Platbu si Kupující může zvolit v nákupním košíku před uzavřením záavazné objednávky. Vybírat může z platby kartou, online převodu, Google pay, Apple pay a dobírky.

Zboží objednané s dodáním po České republice je možné uhradit pouze v českých korunách, a to oproti příslušenému daňovému dokladu.

Zboží objednané s dodáním na Slovensko je možné uhradit pouze v měně EURO, a to oproti příslušenému daňovému dokladu, kdy pro přepočet měn české koruny a euro bude použit aktuální kurz CZK/EUR, který je uveden na stránkách České národní banky ke dni vystavení příslušného daňového dokladu.

Ceny dopravného po České republice: Pro zboží objednané na dobírku v celkové ceně do 2057,-Kč včetně DPH 21% je Kupující povinen uhradit přepravné ve výši 121,- Kč včetně DPH. Zásilky v hodnotě převyšující částku 2057,- Kč vč. DPH 21% jsou zasílány Kupujícímu zdarma.

Ceny dopravného na Slovensko: Pro zboží objednané na dobírku v celkové ceně do 4840,-Kč včetně DPH 21% je Kupující povinen uhradit přepravné ve výši 605 Kč,- včetně DPH. Zásilky v hodnotě převyšující částku 4840,- Kč vč. DPH 21% jsou zasílány Kupujícímu zdarma.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. O případné změně ceny bude Kupující informován ze strany Prodávajícího ještě před dodáním zboží, a Kupující má právo v této souvislosti zrušit nebo změnit objednávku bez jakékoliv sankce.

 


 

 

Záruka

Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele (domácí použití). V případě, že Kupujícím je podnikatel (profesionální využití), činí záruční doba 6 měsíců ode dne dodání zboží. Prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event. doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Přiložená faktura slouží zároveň jako záruční list.

 


 

 

Reklamace

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je povinen při převzetí zboží si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Na pozdější reklamace (např. zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě, zjevné mechanické poškození apod.) nebude brán zřetel. V případě oprávněné a prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci Kupující uplatňuje u Prodávajícího. Dopravu zboží k Prodávajícímu nebo do servisu hradí Kupující.

 


 

 

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tj. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, Prodávající vrátí nebo nahradí Kupujícímu a Kupující vrátí nebo nahradí Prodávajícímu veškerá přijatá plnění. Součástí těchto obchodních podmínek je i poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. f), odst. 2 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Tyto dokumenty jsou ke stažení zde: ODKAZ KE STAŽENÍ

 


 

Odpovědnost

Společnost Profi Hair s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách E-shopu Profi Hair mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese vůči jakékoliv straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z E-shopu Profi Hair či odkazovaných internetových stránek.

 


 

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Veškeré materiály dostupné na E-shopu Profi Hair jsou majetkem Provozovatele. Žádná část z E-shopu Profi Hair nebo z webových stránek www.profihair.cz, tj. zejména obrázky, texty, obchodní podmínky ani jakékoliv další části, není li uvedeno jinak, nesmí být v části ani v celku kopírovány nebo jinak reprodukovány bez písemného výslovného souhlasu Provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, společností a obchodních firem mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 


 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Prodávající a Kupující se dohodli, že není-li těmito obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v případě, že Kupující je spotřebitelem, i zákonem o ochraně spotřebitele. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice Prodávajícího, si Prodávající vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách a na stránkách E-shopu Profi Hair. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne jejich zveřejnění na stránkách E-shopu Profi Hair do doby vydání nových obchodních podmínek. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro námi nabízený, prodávaný a poskytovaný typ výrobků a služeb je Česká obchodní inspekce, internetová adresa www.coi.cz .

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies